Eerdere praktijkenquetes

Enquete 2014

Voorjaar 2014 is een korte vervolgenquete gehouden, met vooral vragen over:

-Bereikbaarheid en beschikbaarheid
-Assistentes, praktijkondersteuners, baliemedewerkers

Hieronder volgt een korte samenvatting.. Voor het volledige rapport,klik hier.
Er is maar een betrekkelijk klein aantal mensen ondervraagd, dus de betrouwbaarheid van de enquête is beperkt.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Dit is en blijft een probleem in onze HOED, hoewel we er alles aan doen om de hinder op spitstijden zo gering mogelijk te maken.
Toch blijkt deze keer dat 55% van de ondervraagden redelijk tevreden was met de telefonische bereikbaarheid, 24% ondervond een klein probleem, voor 21 % is het een groot probleem. De ontevredenheid is daarmee iets toegenomen ten opzichte van 2012.

Er is bij een deel van de ondervraagden (37% soms, 14% vaak) wel behoefte aan een avondspreekuur.

 

 Baliemedewerksters, praktijkassistentes, praktijkondersteuners.

In het algemeen is men zeer tevreden met de bejegening en de professionaliteit van de baliemedewerksters (90%), de praktijkassistentes (85%) en de POH’s (88%). 

Losse kritische opmerkingen werden nog gemaakt over het soms hinderlijk lange wachten aan de telefoon, over de soms lange wachttijden in de wachtkamer en over de beschikbaarheid op korte termijn van een huisarts van eigen keuze. Eén iemand deed een suggestie: misschien koffie of thee in de wachtkamer.

De huisartsen gaan zich beraden over de mogelijkheden tot verbetering. Er wordt nagedacht over een avondspreekuur, bijvoorbeeld voor mantelzorg.

 

In het najaar van 2012 hebben we weer een (kleine) enquête gehouden over onze dienstverlening. Dit was een vervolg op de enquête van 2011. Toen hebben 180 mensen gereageerd, nu helaas slechts 47.

Dat is weliswaar erg weinig maar de verdeling qua leeftijd geslacht en  gezondheidstoestand is wel representatief voor onze praktijken. 

In het kort geven we hier de belangrijkste resultaten weer.

 

In het algemeen tevreden

71% van de respondenten is in het algemeen tevreden met de zorg door ons centrum.

Bijna iedereen is tevreden met de openingstijden (95%). Weinig mensen hebben  behoefte aan een avondspreekuur (14%).

Slechts 53% weet dat we een website hebben en 37% heeft die wel  eens bezocht.  Daarvan was ongeveer 75% tevreden met de website.

Ook over de ontvangst aan de balie is men nu redelijk tevreden: 85 % zegt meestal deskundig te worden geholpen en  94% vindt dat er voldoende  vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens

 

Telefonische bereikbaarheid

Als het gaat om het maken van een afspraak zegt 60% geen probleem te hebben om de praktijk telefonisch te bereiken; 34 % vond dit een klein probleem, 5 % een groot probleem.

In het algemeen is men over de telefonische bereikbaarheid toch wat minder tevreden: 45 % geen probleem, 28% een klein probleem, 5% een groot probleem. Vooral  de wachttijd aan de telefoon wordt te lang gevonden: 34% zegt weliswaar altijd binnen de 2 minuten geholpen te worden, maar 66% niet. Dit is en blijft een aandachtspunt. Het is heel moeilijk op te lossen, zeker op drukke momenten aan het begin van de ochtend. Het is en blijft een belangrijk verbeterpunt voor ons. Binnenkort wordt in ieder geval het telefoonsysteem aangepast.

 

Afspraken maken bij de eigen huisarts

Slechts 47% kan meestal binnen 2 dagen een afspraak maken met de eigen huisarts. Een afspraak maken bij de huisarts op een door de patient zelf gewenst moment lukt bij 55%.

Ook dit is een aandachtspunt. De planning van de afspraken zal worden aangepast.  

Opvallend is dat maar weinig mensen lijken te weten dat je ook online afspraken kunt maken.

Slechts  13% is daarvan op de hoogte. Slechts 15% weet dat je online vragen kunt stellen.

 

Wilt u het volledige rapport lezen (11 afzonderlijke PDF-documenten) dan kunt u dit bij ons opvragen via info@hamdam.nl .

 

 

Samenvatting vorige enquete (2011)

Van april t/m juni 2011 is een grote internetenquête gehouden. Het is een zeer uitgebreide enquête geweest, waar gevraagd is naar ervaringen bij de huisartsenpraktijken, de apotheek en de fysiotherapeuten. 180 mensen hebben hun mening gegeven. Klik hier voor de volledige uitslag van de vorige enquete.

Kort samengevat scoorde ons centrum goed tot zeer goed. Men was erg tevreden over de medische behandeling en de bejegening. Ontevredenheid was er over gebrek aan privacy bij de balie en over de wachttijden, zowel bij de huisartsen als in de apotheek. Ook was er kritiek op de telefonische bereikbaarheid van de huisartspraktijken. Over de praktijkondersteuners (bij chronische aandoeningen en bij psychische klachten) en over de fysioterapeuten was men het meest tevreden.